กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา

พระราชปณิธานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

พระราชปณิธานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

Daisy


พระราชปณิธานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กำลังจะถูกน้อมนำไปปฏิบัติโดย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่ ! ในบทความที่ผมเขียน กราบขอบคุณ นายกฯลุงตู่ ที่แต่งตั้ง นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ วานนี้นั้น ผมได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเอาไว้ด้วยว่า 1.ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 2.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า 3.ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้ความสามัคคี และได้เขียนเล่าว่า จากพระราชกระแสรับสั่งองค์นี้ ทำให้ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้พยายามขยายพระราชกระแสรับสั่งนั้นให้เป็นรูปธรรม ในเวลาต่อมา นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้ตั้ง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขยายงานในด้านนี้ นพ.ธีระเกียรติ เล่าถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “ท่านชักชวนให้ผมกลับมาจากประเทศอังกฤษ เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา” นั้นคือสาระสำคัญในบทความวานนี้นะครับ …. วันนี้ผมจะขอขยายความเกี่ยวกับ มูลนิธิยุวสถิรคุณ และภารกิจในการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งฯ ไปปฏิบัติต่อนะครับ จากการที่ผมมีโอกาสเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ โครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของ มูลนิธิบุคคลพอเพียง ซึ่งคัดเลือกตัวแทนจากชมรมคนรักในหลวงจากจังหวัดต่าง ๆ มาเข้าอบรมนั้น ทำให้ผมทราบถึงความเป็นมาของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ นอกเหนือจากที่เกริ่นกล่าวให้ทราบไปแล้ว นั่นคือ มูลนิธิยุวสถิรคุณแห่งนี้มี ท่านองคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานฯ มูลนิธิฯ ครับ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน ที่กล่าวมานั้น หากจะเรียกให้ทันสมัยก็ต้องว่า นั่นคือ ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ละครับ ทว่า การจะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ได้ ก็ต้องอาศัยยุทธวิธี ครับ ยุทธวิธีที่มูลนิธิฯ จะนำมาใช้เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายมีอยู่ด้วยกัน ๓ ศูนย์หลัก คือ ๑.ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ๒.ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และ ๓.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และที่ ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ นี่แหละครับที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ เคยเป็น ผู้อำนวยการ มาก่อน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเชื่อมั่นว่า นพ.ธีระเกียรติ จะสามารถน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างดีไงครับ.. พรุ่งนี้ ผมจะขอเขียนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ๓ ศูนย์หลักของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และงานต่าง ๆ ที่แต่ละศูนย์ได้ดำเนินการไปแล้วให้รับทราบต่อนะครับ !